ప్రచురణ తేదీ : Sat, Nov 12th, 2016

పోల్ : మోదీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన పద్దతిలో నోట్లు మార్చుకొవడం సులభంగా ఉందా, కష్టంగా ఉందా ?

poll

Comments